Skip to main content

Grote steun voor Nijmeegse Regenboog Stembusakkoord

Politieke partijen en Nijmeegse Regenbooggemeenschap sluiten stembusakkoord. Samen zetten zij zich de komende vier jaar in voor een divers en inclusief Nijmegen waar iedereen zichzelf kan zijn, ongeacht seksuele oriëntatie, genderidentiteit, genderexpressie en geslachtskenmerken of welke grond dan ook. Het doel is dat LHBTIQ+-ers zich vanzelfsprekend gezien en gehoord voelen, in vrijheid zichzelf kunnen zijn en kunnen houden van wie zij willen.

Dit stembusakkoord is uniek omdat zowel vertegenwoordigers van politieke partijen als van de Nijmeegse Regenbooggemeenschap ondertekenen. In het akkoord is afgesproken waar de ondertekenaars gezamenlijk werk van willen maken in de periode tot 2026. Gezamenlijke doelen waaraan zowel de gemeente als de beweging in woord en daad gaan bijdragen. Gezien de brede steun vanuit de verschillende politieke partijen is de verwachting dat het nieuwe Nijmeegse coalitieakkoord de zin zal bevatten dat komende vier jaar het Regenboog Stembusakkoord met bijbehorende financiële middelen zal worden uitgevoerd. Er ligt een ambitieuze Regenboogagenda en met dit akkoord geven de politieke partijen aan voor de uitvoering hiervan de komende jaren extra geld te willen uittrekken. Eerder deed de gemeenteraad dat al voor het eerste jaar van deze agenda.

COC-regio-Nijmegen-voorzitter Sigrid Pillen stelt: “De afgelopen jaren hebben wij als Nijmeegse Regenboogbeweging veel werk gemaakt van het vriendelijker maken en houden van Nijmegen voor LHBTIQ+-ers. Wij doen dit onder meer door voorlichtingen te geven, gender en sexuality alliances (GSA’s) op scholen te ondersteunen en door ontmoeting mogelijk te maken, ook voor kwetsbare groepen, zoals verstandelijk beperkten, asielzoekers en mensen met een psychische kwetsbaarheid. Veel kunnen we zelf, maar om al deze activiteiten te kunnen blijven voortzetten is ook steun van Nijmeegse bedrijven, instellingen, sociaal-culturele organisaties en de gemeente Nijmegen nodig”.

Sander Ederveen van Roze Woensdag is verheugd over het gesloten Regenboog Stembusakkoord: “Door de ondertekening laten de politieke partijen en de Regenboogbeweging zien zich eensgezind hard te willen maken voor een prettig en veilig roze Nijmegen. En dat Nijmegen zich zowel binnen als buiten gemeentegrenzen manifesteert als een trotse LHBTIQ+stad met evenementen als Roze Woensdag en de Eurogames Mooi dat hiervoor ook extra geld beschikbaar komt.”

Op 9 maart is het Nijmeegse Regenboog Stembusakkoord ondertekend door vertegenwoordigers van GroenLinks, D66, SP, PvdA, Stadspartij Nijmegen, Partij voor de Dieren, CDA, VVD, 50-Plus, NijmegenAnders! en de Piratenpartij, Namens LHBTIQ+ Nijmegen tekenen COC Regio Nijmegen, DITO (Young LGBT+ Nijmegen), Gay Sport Nijmegen, LANijmegen (Lesbisch Archief Nijmegen), Lesbian Festival Nijmegen, Pride Photo Nijmegen, Rainbow Collective, Roze Huis Nijmegen, Roze Woensdag, SchoolsOUT en EuroGames 2022 Nijmegen. Dit Regenboog Stembusakkoord is het derde akkoord op rij. In 2014 was Nijmegen de eerste gemeente van Nederland met een Regenboog Stembusakkoord. En in het Stembusakkoord van 2018 werd bijvoorbeeld afgesproken om te proberen om het grote LHBTIQ+-sportevenement EuroGames binnen te slepen voor Nijmegen. Dat is gelukt en het evenement vindt eind juli plaats. 

REGENBOOG STEMBUSAKKOORD NIJMEGEN 2022-2026

S A M E N  M A K E N  W E  D E  S T A D

Wij zetten ons in voor een divers en inclusief Nijmegen waar iedereen zichzelf kan zijn, ongeacht seksuele oriëntatie, genderidentiteit, genderexpressie en geslachtskenmerken of welke grond dan ook. Het doel is dat lhbtiq+-ers zich vanzelfsprekend gezien en gehoord voelen, in vrijheid zichzelf kunnen zijn en kunnen houden van wie zij willen. Omdat dit nog altijd niet vanzelf gaat zetten wij ons hier tijdens de komende jaren voor in. Dit stembusakkoord is uniek omdat zowel politieke partijen als de Nijmeegse Regenbooggemeenschap ondertekenen. Om de goede stappen te zetten hebben we elkaar immers nodig. Samen maken we de stad.

REGENBOOGBELEID MET VOLDOENDE MIDDELEN  

 • De ambitieuze Regenboogagenda wordt gedragen door de Gemeente en de Regenbooggemeenschap. Voor het eerste jaar van de uitvoering van deze agenda (2022) heeft de gemeenteraad al, aanvullend, 150.000 euro uitgetrokken
 • Ondertekenende politieke partijen bepleiten om in het nieuwe collegeprogramma op te nemen de onlangs vastgestelde Regenboogagenda onverkort uit te voeren en hiervoor jaarlijks 150.000 euro uit te trekken (voor de periode 2023-2026). Dit geld komt bovenop de bestaande reguliere middelen voor Regenboogbeleid.

REGENBOOGBELEID SAMEN EN ZICHTBAAR

 • Nijmeegse Regenboogorganisaties worden betrokken bij het beleid en de uitvoering van de Regenboogagenda. Gemeente Nijmegen ondersteunt COC Regio Nijmegen, DITO [Young LGBT+ Nijmegen], LANijmegen [Lesbisch Archief Nijmegen], Roze Huis Nijmegen en andere organisatie die hieraan bijdragen.
 • Samen bevorderen gemeente en organisaties de zichtbaarheid van lhbtiq+ personen en van de Regenbooggemeenschap als geheel. Bijvoorbeeld door foto’s van lhbtiq+ personen te gebruiken in gemeentelijke informatievoorziening of in de openbare ruimte [Pride Photo Nijmegen]. Op Coming Out Dag en andere momenten wordt de regenboogvlag uitgehangen.
 • Zonder zichtbaarheid geen acceptatie. De gemeente promoot en ondersteunt evenementen als Roze Woensdag, Coming Out Dag, Lesbian Festival Nijmegen, Pink Summer Sports en activiteiten van Rainbow Collective. Na het succesvol binnenhalen van de EuroGames (juli 2022) is de inzet de komende tijd gericht op het binnenhalen van andere grote Regenboogevenementen.
 • De gemeente geeft het goede voorbeeld, bijvoorbeeld door burgers genderinclusief aan te spreken en op formulieren alleen naar ‘geslacht’ te vragen als dat wettelijk vereist is.

EEN VEILIGE STAD VOOR IEDEREEN

 • Nijmeegse Regenboogorganisaties en de gemeente Nijmegen zetten zich actief in voor een stad waar lhbtiq+ personen zich veilig en prettig voelen. Dat geldt in het bijzonder voor potentieel extra kwetsbare lhbtiq+ personen als bi-culturele en religieuze personen, asielzoekers, ouderen, mensen met een beperking, transgender, intersekse en bi+ personen. 
 • Aangiftebereidheid wordt gestimuleerd en de gemeente zorgt voor een goede registratie van geweld tegen en discriminatie van lhbtiq+ personen. De gemeente bevordert dat er bij de politie een aanspreekpunt is en dat expertise wordt

versterkt, ook inzake grensoverschrijdend gedrag, huiselijk geweld en seksueel geweld. Via Vizier Oost (voorheen Ieder1Gelijk) is er aandacht voor en expertise over discriminatie van lhbtiq+ personen.

 • In het Inburgeringsprogramma is er aandacht voor acceptatie van lhbtiq+ personen en andere vormen van diversiteit.

GEZONDHEID  

 • Gemeente Nijmegen bevordert dat [ouderen]zorginstellingen regenboogvriendelijke en gendersensitieve zorg bieden, bijvoorbeeld door middel van het Roze Loper keurmerk.
 • Gemeente Nijmegen bevordert dat risicogroepen, zoals homomannen en transpersonen, zich snel en kosteloos kunnen laten testen op soa’s en de preventie ervan (inzet op vergoeding PREP).

JONGEREN – OLD CITY, YOUNG VIBE

 • Gezamenlijke inzet is een omgeving waarin lhbtiq+ jongeren zich veilig en prettig voelen. DITO speelt hierbij een belangrijke rol. De gemeente bevordert dat jeugdzorgmedewerkers, de jeugd-GGZ en jeugd- en jongerenwerkers voldoende expertise over deze groep hebben. De gemeente zorgt dat er voor dak- en thuisloze lhbtiq+ jongeren deskundige en veilige opvang beschikbaar is.
 • De gemeente Nijmegen gaat onverkort door met de financiering van het project SchoolsOUT. Regionale uitrol wordt onderzocht. Onderwijsinstellingen wordt steun en begeleiding geboden om acceptatie te bevorderen en pesten aan te pakken, bijvoorbeeld met voorlichting door het COC.

Namens de deelnemende politieke partijen:
GroenLinks
D66
SP
PvdA
Stadspartij Nijmegen
Partij voor de Dieren
CDA
VVD
Piratenpartij
50-Plus
NijmegenAnders!

Namens de Nijmeegse Regenbooggemeenschap
COC Regio Nijmegen
DITO [Young LGBT+ Nijmegen]
Gay Sport Nijmegen
LANijmegen [Lesbisch Archief Nijmegen]
Lesbian Festival Nijmegen
Pride Photo Nijmegen
Rainbow Collective
Roze Huis Nijmegen
Roze Woensdag
SchoolsOUT
EuroGames 2022 Nijmegen